Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

UTRACONE DOBRA KULTURY A ETYCZNE REGUŁY RYNKU SZTUKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Andrzej Jakubowski

Międzynarodowy rynek sztuki należy obecnie do najszybciej zmieniających się i najbardziej obiecujących rynków kapitałowych na świecie. W ostatnich dwóch dekadach przekształcił się on z niszowego, koneserskiego rynku artykułów kolekcjonerskich w wielomiliardowy przemysł o dużym potencjale wzrostu w nadchodzących latach. Rozwój ten jest jednak powiązany z nielegalnym handlem dobrami kultury. Według danych INTERPOL-u czarny rynek dzieł sztuki staje się równie dochodowy, jak rynek narkotyków, broni i towarów podrabianych.Wzmożone działania zmierzające do zwalczania handlu nielegalnie pozyskanymi dobrami kultury są podejmowane coraz częściej na forum międzynarodowym. Na gruncie prawa traktowego podstawowe znaczenie ma Konwencja UNESCO dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. (konwencja paryska).

KOLEKCJA /ZBIÓR /SPUŚCIZNA – ROZUMIENIE POJĘĆ

Kamila Kłudkiewicz

Polski język jest bogaty. Wiele w nim słów i pojęć bliskoznacznych. Niekiedy bywa to przyczyną kłopotów i nieporozumień. Tak jest w przypadku tego zagadnienia, o którym pisze dr Kamila Kłudkiewicz. Przyjmowanie przez muzea dziedzictwa to szereg uwarunkowań prawnych, to emocje i rozmaite przedmioty różnej wartości. o uwarunkowaniach prawnych tu nie piszemy, bo to osobne zagadnienie. le być może uda nam się Państwu przybliżyć to dość zagmatwane zagadnienie.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia